தனக்கு கொரோனா ஏட்பட்டதை உறுதிப்படுத்தி எஸ்பிபி வெளியிட்டுள்ள விடீயோயோவில், தனக்கு வரும் அநேக அழைப்புக்களை எடுக்கமுடியவில்லை என்றும்